HAKKIMIZDA

 

Başta iklim krizinin sebep olduğu; küresel ısınma, biyoçeşitlilik kaybı, kuraklık riski ve bunların yanı sıra gelir adaletsizliği, toplumsal cinsiyet eşitsizliği, iş ve toplumsal etik ihlalleri gibi konuların oluşturduğu finansal, sosyal ve çevresel sorunların göz ardı edilemez boyutlara gelmesiyle toplumlar sürdürülebilirlik konusunda giderek daha duyarlı ve bilinçli hâle gelmeye başlamıştır. Sürdürülebilirliğin odağında ise şüphesiz işletmeler yer almakta olup işletmelerin sürdürülebilir kalkınma sürecine sağlayacağı katkılar, ekonomik çıktıları kadar elzemdir. Bu doğrultuda işletmeler sorumluluk almak ve toplum beklentilerine cevap vermek adına; çevre, çalışan hakları, şeffaflık, etik ve hesap verilebilirlik gibi konularda yeni stratejiler geliştirmeye ve faaliyetlerinin çevre, sosyal ve yönetişim (ÇSY) konularına ilişkin etkilerini açıkladıkları sürdürülebilirlik raporlarını yayımlamaya başlamışlardır. İşletmeler toplum ve paydaş beklentilerine cevap vermek adına gönüllü olarak yaptıkları sürdürülebilirlik raporlarını çeşitli çerçeve, ilke ve esaslara göre hazırlamaktadır. Ancak işletmelerin gerçek anlamda sürdürülebilirliğe katkı sağlamaları; raporlamanın şeffaflığına, karşılaştırılabilirliğine ve güvenilirliğine bağlı olup bunun sağlanması ise ortak amaçlar doğrultusunda küresel çapta adımlar atarak raporların ortak bir dilde standardizasyonun sağlanmasıyla mümkündür.

Sürdürülebilirlik konusunda dünyada birçok gelişme yaşanmış, ülkemiz de aynı hızla reaksiyon almış ve gerekli düzenlemeleri mevzuata kazandırmıştır. Bu doğrultuda; işletme yönetimlerinin sürdürülebilirlik açısından daha sorumlu davranması, yatırımcıların kararlarını etkilemesi beklenen çevre, sosyal ve yönetişim hususlarına ilişkin açıklamalarının şeffaf ve karşılaştırılabilir bir şekilde raporlanması ve uygulama birliği ile raporlama güvenilirliğinin sağlanması amacıyla Kurumumuz, 4 Haziran 2022 tarihinde 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununda yapılan değişiklikle; Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartlarını belirlemeye ve yayımlamaya yetkili kılınmıştır. Akabinde 9 Kasım 2022 tarihinde 660 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede yapılan değişiklikle ise; gerektiğinde değişik işletme büyüklükleri ve sektörler itibarıyla farklı düzenlemeler yapma ve sürdürülebilirlik raporlarına ilişkin denetim yapacakları yetkilendirme ve gözetime tabi tutma yetkisini haiz olmuştur.

Tüm bu gelişmeler neticesinde Kurumumuz bünyesinde çalışmalara başlanmış ve 28/03/2023 tarihi itibarıyla Sürdürülebilirlik Standartları Dairesi Başkanlığı kurularak faaliyete geçirilmiştir. Daire Başkanlığımızın görev ve yetkileri aşağıdaki şekildedir:

  • Uluslararası standartlarla uyumlu Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartlarının oluşturulmasına ve yayımlanmasına ilişkin çalışmaları yapmak.
  • Görev alanıyla ilgili ikincil düzenlemelere yönelik çalışmaları yapmak.
  • Mevzuat taslaklarını standartlara uyumu açısından değerlendirmek ve diğer kamu kurumlarının Kurulca onaylanacak düzenlemelerine ilişkin çalışmaları yapmak.
  • Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartlarına ilişkin dijital Taksonomi oluşturmak.
  • Ulusal ve uluslararası uygulama ve gelişmelerin izlenmesine, uluslararası kuruluşlarla ve diğer ülkelerin ilgili kurumlarıyla iş birliği yapılmasına ve gerektiğinde bu kuruluşlara üye olunmasına ilişkin görev alanıyla ilgili iş ve işlemleri yürütmek.
  • Faaliyet alanıyla ilgili olarak sürdürülebilirlik raporlaması yapacak işletmeler bünyesinde söz konusu alanda çalışma yapacak nitelikteki kişilere ilişkin düzenleme yapmak.
  • Sürdürülebilirlik raporlamasına ve güvence denetimlerine ilişkin farkındalığı artırmak ve uygulamada yaşanan aksaklıkları gidermek amacıyla uygulama rehberleri oluşturmak, bilgilendirici dokümanlar oluşturmak eğitim, seminer, konferans ve diğer etkinlikleri düzenlemek.

MİSYONUMUZ

Sürdürülebilirlik Standartları Daire Başkanlığı olarak misyonumuz; uluslararası alanda kabul gören raporlama ve güvence standartlarının geliştirilmesi ve teşvik edilmesi yoluyla sürdürülebilirlik raporlamasında güveni, karşılaştırılabilirliği ve şeffaflığı artırmaktır. Misyonumuz, kuruluşların uzun vadeli değer yaratmaları, riskleri azaltmaları ve sürdürülebilir kalkınmaya katkıda bulunmalarını sağlamaktır. Amacımız, paydaşlarımızın sürdürülebilirlikle ilgili en iyi uygulamaları benimsemelerini sağlayarak toplumsal fayda sağlamak ve gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya bırakmak adına üzerimize düşen vazifeyi en iyi şekilde yerine getirmektir.

 

VİZYONUMUZ

Sürdürülebilirlik Standartları Daire Başkanlığı olarak, şeffaf ve etkili raporlama yoluyla sürdürülebilir bir geleceği şekillendirmede ön saflarda yer almayı hedefliyoruz. Vizyonumuz, sürdürülebilirlik raporlamasının iş stratejilerine, finansal piyasalara ve toplumsal beklentilere sorunsuz bir şekilde entegre edilmesini sağlamaktır. Bu vizyon doğrultusunda, sürdürülebilirlik raporlamasının kurumsal hesap verebilirliğin ayrılmaz bir parçası hâline geldiği, sürdürülebilir uygulamaları yönlendirdiği ve paydaşlar arasında güveni geliştirdiği bir dünya tasavvur ediyoruz. Yenilikçi çözümler geliştirerek paydaşlarımızı eğitmek ve bilgilendirmek, iş birlikleri kurmak ve politika önerileri sunmak için çalışıyor ve kaynak tahsisinin en verimli şekilde yapılmasını destekleyerek gelecek nesiller için sürdürülebilir bir dünya oluşturmak için çaba sarf ediyoruz.