Hukuk Müşavirliği

MADDE 12- (1) Hukuk Müşavirliğinin görevleri şunlardır:

a) Kurum tarafından hazırlanacak mevzuat taslaklarını diğer birimlerle koordineli olarak hazırlamak, diğer birimlerce hazırlanan mevzuat taslaklarına görüş bildirmek.

b) Kuruma hukuki danışmanlık yapmak ve hizmet birimlerince tereddüt edilen ve Başkanın uygun gördüğü konularda hukuki görüş oluşturmak.

c) Kurumun menfaatlerini koruyucu hukuki tedbirleri zamanında almak, Kurumun taraf olacağı anlaşma ve sözleşmelerin hazırlanmasına yardımcı olmak.

ç) Kurum aleyhine açılmış adli ve idari davalarla icra işlemlerini yürütmek ve takip etmek, Kurul kararlarına karşı açılan her türlü dava ile Kurumun taraf olduğu işlemlerin veya Kuruma ilişkin her türlü uyuşmazlığın adli ve idari merciler ile icra dairelerinde takibi, savunulması ve çözümlenmesi amacıyla Kurumun vekil sıfatıyla temsil edilmesini sağlamak ve gerektiğinde kanuni yollara başvurulmasına ilişkin işlemleri yürütmek.

d) Dava açılmasından, icra takibi yapılmasından, itiraz, temyiz ve karar düzeltme yoluna gidilmesinden vazgeçme hususunda Başkanlığa teklifte bulunmak.

e) Yargı kararlarına göre Kurum lehine tahsil ve takibi gereken karar hükümlerinin gereğini icra etmek.

f) Gerekli görülen hallerde, danışmanlık ve avukatlık hizmetlerini satın alma hususunda çalışmaları yapmak.

g)  Belirli dönemler itibarıyla faaliyetleriyle ilgili olarak Başkana rapor sunmak.

ğ) Başkan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.