Bilgi Güvenliği Politikası

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu olarak bilgi varlıklarının gizliliğine, bütünlüğüne ve yetkiler dâhilinde erişilebilirliğine özen gösteriyoruz. Bu doğrultuda Kurumumuzda; bilgi güvenliği gereksinimlerini karşılamak üzere Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi (BGYS) kurulmuştur. Kurumumuz, BGYS kapsamında oluşturulan Bilgi Güvenliği Politikasıyla;

  • Tanımlanmış, yürürlüğe konmuş ve uygulanmakta olan BGYS’ye uyulması, sistemin verimli şekilde çalışması ve bilgi güvenliği farkındalık programları düzenlenmesi için, imkânlar dâhilinde, gerek duyulan kaynakların tahsis edilmesini,

  • BGYS’nin etkinliğini, sürekli iyileştirilmesini ve bunun tüm personel tarafından anlaşılmasının sağlanmasını,

  • Kurum personelinin ve üçüncü tarafların BGYS’ye katılımını ve uyumunu sağlamak için bilinçlendirici ve yönlendirici faaliyetler planlanmasının teşvik edilmesini,

  • BGYS özelinde hedefler belirlemeyi ve belirli dönemlerde uygunluklarını değerlendirerek, BGYS kapsamında risk yönetiminin gerçekleştirilmesini,

  • BGYS’nin gereksinimlerinin uygun olarak karşılanmasını teminen bilginin gizlilik, bütünlük ve erişilebilirlik unsurlarının korunmasını,

  • BGYS’nin gereği olan yasal mevzuata, sözleşme gereksinimlerine ve standartlara uyumun garanti altına alınmasını ve BGYS’nin kurum kültürümüzün vazgeçilmez bir parçası olarak uygulanmasının takip edilmesini,

taahhüt eder.

Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Belgesi

Sayfa: 1 / 1