Risk ve Veri Analizi Daire Başkanlığı

a) Bağımsız denetimin kalitesinin artırılmasını engelleyen risklerin tespit edilmesine ve değerlendirilmesine ilişkin teknik ve yöntemler geliştirmek, araştırma ve analizler yapmak.

b) Kurum tarafından yürütülecek gözetim ve inceleme faaliyetlerine yönelik iyileştirmeye, gelişime, değişime açık ve riskli olduğu düşünülen alanların belirlenmesi ve bu alanların iyileştirilmesine yönelik analiz ve değerlendirme yapmak.

c) Belirlenen plan ve programlar dahilinde tanımlanan risk senaryoları ve veri modellemeleri ile bağımsız denetime tabi işletmelerden, bağımsız denetim kuruluşlarından ve bağımsız denetçilerden elektronik ortamdaki dahil olmak üzere temin edilen veri, bilgi, belge ve bunlara ilişkin her türlü ortamdaki kayıtlar üzerinden çeşitli analiz araçlarını kullanmak suretiyle risk ve veri analizi gerçekleştirerek anlamlı ve faydalı bilgi üretmek.

ç) Risk ve veri analizi çalışmalarıyla elde edilen anlamlı ve faydalı bilgileri ilgili paydaşlarla paylaşmak.

d) Elektronik ortamda temin edilen bağımsız denetime tabi şirketlerin finansal tablolarının işlenerek Kurum, işletmeler, bağımsız denetim kuruluşları, bağımsız denetçiler ve diğer ilgili paydaşlar tarafından finansal analizlerde kullanılabilir hale getirilmesi amacıyla gerekli çalışmaları yapmak ve altyapıyı kurmak.

e) Kurum veri sistemine yüklenen veriler ile dosya incelemelerinde tespit edilen muhasebe bulgularının incelenmesi suretiyle, başta işletmelerin öz kaynaklarını olumsuz etkileyenler olmak üzere tespit edilen yanlış muhasebe politika uygulamalarının düzeltilmesi amacıyla ilgili işletmelerle gerekli iş birliğini yürütmek.

f) Ulusal ve uluslararası uygulama ve gelişmelerin izlenmesine, uluslararası kuruluşlarla ve diğer ülkelerin ilgili kurumlarıyla iş birliği yapılmasına ve gerektiğinde bu kuruluşlara üye olunmasına ilişkin görev alanıyla ilgili iş ve işlemleri yürütmek.

g) Kurum mevzuatının geliştirilmesi yönünde çalışmalarda bulunmak ve bu konuda diğer birimlere önerilerde bulunmak.

ğ) Başkan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.