Strateji Dairesi Başkanlığı

MADDE 10- (1) Strateji Geliştirme Daire Başkanlığının görevleri şunlardır:

a) Kurumun strateji, politika, amaç ve hedeflerinin belirlenmesine yönelik çalışmaları yapmak, stratejik planını hazırlamak, uygulamayı izlemek, değerlendirmek, üst yönetime iyileştirici önerilerde bulunmak, ilerleme raporlarını düzenlemek ve bunları ilgililerle paylaşmak.

b) Kurumun performans ve kalite ölçütlerini oluşturmak, geliştirmek, uygulamak ve izlemek, bu kapsamda verilecek diğer görevleri yerine getirmek.

c) Kurum bütçesinin, mali tablolarının, kesin hesabının ve genel uygunluk bildiriminin hazırlanması çalışmalarını yapmak.

ç) Hizmet birimlerinin faaliyet raporlarını da esas alarak Kurumun faaliyet raporunu hazırlamak.

d) 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu ve diğer mevzuatla strateji geliştirme birimlerine verilen görevleri yerine getirmek.

e) Başkan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.