Eğitim ve Yetkilendirme Dairesi Başkanlığı

a) Görev alanıyla ilgili konularda ikincil düzenlemelere yönelik çalışmaları yapmak.

b) Kurum tarafından yapılacak eğitim, sınav, yetkilendirme, mühür ve tescil işlemlerini yürütmek, verilen hizmetlere ilişkin ücretler ile bağımsız denetim ücret tarifelerinin belirlenmesine yönelik çalışmalar yapmak.

c) Bağımsız denetim kuruluşlarının yetkilendirilmesi ve tescil işlemlerini yapmak.

ç) Kurulca yetkilendirilen bağımsız denetim kuruluşlarını ve bağımsız denetçileri listeler halinde ilan etmek ve bunları oluşturacağı resmi sicile kaydederek Kurumun internet sitesinde kamuoyunun erişimine sürekli olarak açık tutmak.

d) Denetimin bağımsızlığına, tarafsızlığına, denetime olan güvenin ve denetimin kalitesinin artırılmasına yönelik görev alanıyla ilgili çalışmalar yapmak ve gerekli tedbirleri almak.

e) Yetkilendirme ve faaliyet izinlerinin askıya alınması ve iptali de dahil olmak üzere, Kurulca karara bağlanan yaptırımların uygulanmasına ilişkin işlemleri yapmak.

f) Mütekabiliyet esasına göre Türkiye’de bağımsız denetim yapmasına yetki verilen  yabancı ülke denetim kuruluşlarını ve denetçilerini resmi sicile kaydetmek, bunlardan yetkilendirilenleri ve yetkileri askıya alınan veya iptal edilenleri Kurumun internet sitesi vasıtasıyla kamuoyunun erişimine sürekli açık olacak şekilde listeler halinde ilan etmeye ilişkin çalışmalar yapmak.

g) 660 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 24 üncü maddesine göre mesleki sorumluluk sigortası uygulamasına ilişkin usul ve esasların belirlenmesine yönelik çalışmalar yapmak.

ğ) Ulusal ve uluslararası uygulama ve gelişmelerin izlenmesine, uluslararası kuruluşlarla ve diğer ülkelerin ilgili kurumlarıyla işbirliği yapılmasına ve gerektiğinde bu kuruluşlara üye olunmasına ilişkin görev alanıyla ilgili iş ve işlemleri yürütmek.

h) Başkan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.