İnceleme Dairesi Başkanlığı

a)    Risklerin tespit ve değerlendirilmesine ilişkin teknikleri geliştirmek.

b)    Yıllık inceleme planına esas olacak risk analizlerini yapmak.

c)   Bağımsız denetçiler ve bağımsız denetim kuruluşlarının faaliyetleri ile denetim çalışmalarının mevzuata uygunluğunu incelemek; bu amaçla, ilgili kurumların görüşlerini de almak suretiyle yıllık inceleme planını oluşturmak.

ç)   İncelemeler sonucunda; denetimin bağımsızlığının ve tarafsızlığının sağlanması, denetime olan güven ile denetim kalitesinin artırılması konularında görülen aksaklıklar ve bunların çözümü hususunda önerilerde bulunmak ve gerekli tedbirleri almak.

d)    İncelemelere ilişkin usul ve esaslar ile rehberleri hazırlamak.

e)    İncelemelerde, diğer kamu kurumlarının görev alanına giren mevzuata aykırı bir hususun tespiti halinde durumu ilgili kurumlara iletmek.

f)     Görev alanına giren konularda talep edilen görüşlerle ilgili çalışmaları yapmak.

g)    Yapılan ihbar, şikâyet ve bildirimleri değerlendirerek gerektiğinde incelemek.

ğ)    Başkan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.