Bilgi Sistemleri Yönetimi Dairesi Başkanlığı

a) Kurum bilgi sistemlerini belirlenen politikalar çerçevesinde planlamak, geliştirmek, yönetmek; bunların güvenliğini sağlamak ve teknolojik gelişmelere uyumlu bir şekilde sürekliliğini, çalışabilirliğini ve güncelleştirilmesini takip ve temin etmek; Kurum hizmetlerinin etkinliğinin ve kalitesinin arttırılmasına yönelik önerilerde bulunmak.

b) İlgili hizmet birimlerinin görüş ve önerilerini dikkate alarak veri tabanı ve bilgi sistemleri oluşturmak ve bunları yönetmek.

c) Veri kalitesinin artırılması amacıyla; verinin eksiksiz, tanımlandığı şekilde, belirlenen kapsamda ve zamanda alınmasına yönelik her türlü kontrol süreçlerini oluşturmak; gözetim sürecinde doğru, sağlıklı ve güvenilir bilginin kullanılmasına katkı sağlamak amacıyla gerekli her türlü tedbirin alınmasını sağlamak.

ç) Elektronik ortamdaki her türlü bilgi ve belgenin etkili, verimli ve güvenli bir şekilde tedariki ve paylaşımını sağlamak.

d) Kurum bilgi sistemleriyle ilgili olarak kullanıcı eğitim programları geliştirmek ve uygulanmalarını sağlamak amacıyla bunları ilgili birimlere göndermek.

e) Kurumun elektronik belge yönetim sistemini, internet ve intranet altyapılarını oluşturmak ve geliştirmek.

f) Ulusal ve uluslararası uygulama ve gelişmelerin izlenmesine, uluslararası kuruluşlarla ve diğer ülkelerin ilgili kurumlarıyla işbirliği yapılmasına ve gerektiğinde bu kuruluşlara üye olunmasına ilişkin görev alanıyla ilgili iş ve işlemleri yürütmek.

g) Başkan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.