Muhasebe Standartları Dairesi Başkanlığı

a)    TMS’lerin oluşturulmasına ve yayımlanmasına ilişkin çalışmaları yapmak.

b)    Uluslararası standartlarda yapılan değişikliklerin TMS’lere yansıtılmasına yönelik çalışmalar yapmak.

c)    Görev alanıyla ilgili ikincil düzenleme taslaklarını hazırlamak.

ç)    TMS’lerin uygulanmasında ortaya çıkan tereddütlü hususları değerlendirerek görüş oluşturmak.

d)    Finansal raporlamada kullanılmak üzere TMS taksonomilerini hazırlamak. 

e)    Mevzuat taslaklarını muhasebe standartlarına uyumu açısından değerlendirmek ve Kurum görüşünü hazırlamak.

f)     Muhasebe standartlarının benimsenmesi ve uygulanmasının yaygınlaştırılması konusunda faaliyetlerde bulunmak.

g)    Kurumun dış ilişkilerini ilgili dairelerle eşgüdüm içinde yürütmek, uluslararası kuruluşlarla ve diğer ülkelerin ilgili kurumlarıyla işbirliği yapmak.

ğ)    Başkan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.