İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı

MADDE 11- (1) İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Daire Başkanlığının görevleri şunlardır:

a) İnsan kaynakları politikalarının oluşturulmasına ve uygulanmasına yönelik çalışmaları yapmak.

b) Atama, özlük, emeklilik, disiplin, kadro, yurtiçi ve yurtdışı geçici ve sürekli görevlendirme onayları, yolluk, harcırah ve benzeri hususlara ilişkin işlemleri yürütmek.

c) Kurumda geçici olarak görevlendirileceklere ilişkin işlemleri yapmak.

ç) Kurum personelinin performansını değerlendirme kriterleri ile meslek ilkelerinin tespitine yönelik çalışmaları diğer birimlerle işbirliği içinde oluşturmak.

d) Kurumun hizmet içi eğitim politikalarının ve yöntemlerinin oluşturulmasına yönelik çalışmaları yürütmek.

e) Personelin mesleki bilgi ve yeteneklerini geliştirebilecekleri yurtiçi ve yurtdışı çalışma, araştırma, staj, etüd ve eğitim imkânlarına ilişkin araştırmalar yapmak ve öneriler geliştirmek.

f) Kurumun ihtiyacı olan her türlü yapım, satın alma, tefriş, kiralama, bakım ve onarım, temizlik, taşıma, ısınma, aydınlatma, haberleşme, ulaşım, güvenlik ve benzeri hizmetlerini yürütmek.

g) Kurumun gider tahminlerini hizmet birimlerinin görüş ve önerilerini de dikkate alarak hazırlamak ve gider bütçesini ilgili hizmet birimine bildirmek.

ğ) Kurumun sosyal tesis ve benzeri sosyal hizmetlerini düzenlemek ve yürütmek.

h) Sivil savunma ve seferberlik hizmetleri ile ilgili mevzuat çerçevesinde gerekli iş ve işlemleri yürütmek.

ı) Kurumun evrak kayıt ve arşiv işlemlerini yürütmek.

i) Kurum tarafından çıkarılan süreli ve süresiz yayınların basım, dağıtım ve satış hizmetlerini yürütmek.

j) Kurumun taşınır ve taşınmazlarına ilişkin işlemleri ilgili mevzuat çerçevesinde yürütmek.

k) Kurumun iç ve dış protokol işlerini düzenlemek ve yürütmek.

l) Başkanlığa ait yazışmalara ilişkin işlemleri yürütmek, Başkanın talimatlarını ilgililere duyurmak ve uygulanmasını izlemek.

m) Kurulun toplantı gündemini oluşturmak, üyelere dağıtmak, raportörlük hizmeti sunmak, tutanak ve kararları hazırlamak, imzalatmak ve muhafaza etmek ve bunlarla ilgili işlemleri yapmak.

n) Kurumun görev alanına giren konularda Avrupa Birliğindeki gelişmeleri takip etmek ve mevzuatın uyumlaştırılmasına ilişkin gerekli koordinasyonu sağlamak.

o) Kurumun faaliyet alanına giren konularda Türkiye’de düzenlenecek uluslararası toplantıların organizasyonunu yapmak, yurtdışında düzenlenecek toplantılara katılım için gerekli işlemleri yürütmek.

ö) Başkan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

(2) Bu Daire Başkanlığının görevlerini yerine getirmek üzere Kurum tarafından sayısı dördü geçmemek üzere müdürlük kurulabilir.