Gözetim Dairesi Başkanlığı

a) Bağımsız denetçiler ve bağımsız denetim kuruluşlarının Kuruma ve kamuoyuna yapmış oldukları bildirim ve açıklamalar ile faaliyetlerinin mevzuata uygunluğunu gözetmek.

b) Şeffaflık raporlarının zamanında ve mevzuata uygun şekilde yayınlanmasını gözetmek.

c) Gözetim faaliyetlerini etkin bir şekilde yapabilmek için gerekli altyapıyı oluşturmak.

ç) Gözetim rehberlerini hazırlamak.

d) Gözetim faaliyetlerinde diğer kamu kurumlarının görev alanına giren mevzuata aykırı bir hususun tespiti halinde durumu ilgili kurumlara iletmek.

e) Gözetimler sonucunda; denetimin bağımsızlığının ve tarafsızlığının sağlanması, denetime olan güven ile denetim kalitesinin artırılması konularında görülen aksaklıklar ve bunların çözümü hususunda önerilerde bulunmak ve gerekli tedbirleri almak.

f) Görev alanına giren konularda talep edilen görüşlerle ilgili çalışmaları yapmak.

g) Başkan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.