Denetim Standartları Dairesi Başkanlığı

a)    Bilgi sistemleri denetimi dâhil, TDS’lerin oluşturulmasına ve yayımlanmasına ilişkin çalışmaları diğer kamu kurumlarının görüşlerini alarak yapmak.

b)    Uluslararası standartlarda yapılan değişikliklerin TDS’lere yansıtılmasına yönelik çalışmalar yapmak.

c)    Uluslararası standartlarla uyumlu mesleki etik kurallarının belirlenmesine ilişkin çalışmaları yapmak.

ç)    Görev alanıyla ilgili ikincil düzenleme taslaklarını hazırlamak.

d)    TDS’lerin uygulanmasında ortaya çıkan tereddütlü hususları değerlendirerek görüş oluşturmak.

e)    Faaliyetleri sırasında; denetimin bağımsızlığının ve tarafsızlığının sağlanması, denetime olan güven ile denetim kalitesinin artırılması konularında görülen aksaklıklar ve bunların çözümü hususunda önerilerde bulunmak ve gerekli tedbirleri almak.

f)     Mevzuat taslaklarını denetim standartlarına uyumu açısından değerlendirmek ve Kurum görüşünü hazırlamak.

g)    Denetim standartlarının benimsenmesi ve uygulanmasının yaygınlaştırılması konusunda faaliyetlerde bulunmak.

ğ)    Başkan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.