Uygulama Dairesi Başkanlığı

a)   Gözetim ve denetim faaliyetleri sonucunda intikal ettirilen raporlarla ilgili olarak mevzuat çerçevesinde gerekli çalışmaları yaparak Kurula sunulacak müzekkereleri hazırlamak.

b)    İlgili kurumların bağımsız denetim kuruluşları ve bağımsız denetçiler ile ilgili bildirimleri hakkında gerekli işlemleri yapmak.

c)    Denetim ve gözetim faaliyetlerinin sonuçlarının kamuoyuna açıklanması amacıyla yıllık rapor hazırlamak.

ç)   Faaliyetleri sırasında; denetimin bağımsızlığının ve tarafsızlığının sağlanması, denetime olan güven ile denetim kalitesinin artırılması konularında görülen aksaklıklar ve bunların çözümü hususunda önerilerde bulunmak ve gerekli tedbirleri almak.

d)    Görev alanına giren konularda talep edilen görüşlerle ilgili çalışmaları yapmak.

e)    Başkan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.