Mesleki tecrübe süresinin hesabı nasıl yapılmaktadır?

Mesleki tecrübe süresi, esas olarak bağımsız denetimde fiilen geçirilen süredir. Ancak, 3568 sayılı Kanun kapsamındaki mesleki faaliyetlerde veya aynı Kanun uyarınca staj ve stajdan sayılan hizmetlerde bulunulan süreler de bu sürenin hesabında dikkate alınır. Dört yılı aşmamak üzere Bağımsız Denetim Yönetmeliğinin 14 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen alanlardaki lisans ve lisansüstü eğitim süreleri, diğer faaliyetlerde geçirilen sürelerle mükerrerlik oluşmaması şartıyla bu süreye ilave edilir. Bu sürenin hesabında yukarıda belirtilen faaliyetlere başlama tarihi esas alınır ve kamu kurum ve kuruluşlarında geçirilen süreler hariç olmak üzere, bir yıldan fazla süreyle bu faaliyetlere ara verilmesi durumunda ara verilen süreler dikkate alınmaz.

Bu itibarla;

  1. 3568 Kanun hükümlerine göre fiilen staj yapılmak suretiyle meslek mensubu olunmuş ise, mesleki tecrübe süresinin hesabında başlangıç tarihi olarak staja fiilen başlama tarihi esas alınır ve staj başlama tarihinden itibaren 3568 sayılı Kanun kapsamındaki mesleki faaliyetlerde geçirilen süreler ile dört yılı aşmamak üzere Bağımsız Denetim Yönetmeliğinin 14 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen alanlardaki lisans ve lisansüstü eğitimde geçen kanuni süreler bu süreye ilave edilir. Staja başlama tarihinden sonra hangi nedenle olursa olsun mesleki faaliyetin icrasına ara verme durumu söz konusu olmuş ise, ara verme olarak nitelendirilecek sürelerden 1 yıla kadar olanı da mesleki tecrübe süresinin hesabında dikkate alınır. (Mesleki tecrübe süresine ilave edilmesi gereken sürelerin (eğitimde geçen süre ve ara verme dahil) mükerrerlik oluşturması (aynı tarihe denk gelmesi) durumunda, mesleki tecrübe süresinin hesabında bunlardan sadece bir faaliyete ilişkin süre dikkate alınır.)
  2. 3568 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinin ikinci fıkrasında düzenlenen stajdan sayılan hizmetlerde geçen sürelerin, stajdan saydırılması suretiyle meslek mensubu olunmuş ise, mesleki tecrübe süresinin hesabında başlangıç tarihi olarak stajdan sayılan hizmete başlama tarihi esas alınır.  Bu şekilde meslek mensubu olanların,  stajdan sayılan hizmet olarak nitelendirilebilecek tüm çalışmaları ile varsa 3568 sayılı Kanun kapsamındaki mesleki faaliyetlerde geçirilen süreleri ve dört yılı aşmamak üzere Bağımsız Denetim Yönetmeliğinin 14 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen alanlardaki lisans ve lisansüstü eğitimde geçen kanuni süreleri mesleki tecrübe süresine ilave edilir. Stajdan sayılan hizmete başlama tarihinden sonra hangi nedenle olursa olsun bir ara verme durumu söz konusu olmuş ise, ara verme olarak nitelendirilecek sürelerden 1 yıla kadar olanı da mesleki tecrübe süresinin hesabında dikkate alınır. (Mesleki tecrübe süresine ilave edilmesi gereken sürelerin (eğitimde geçen süre ve ara verme dahil) mükerrerlik oluşturması (aynı tarihe denk gelmesi) durumunda, mesleki tecrübe süresinin hesabında bunlardan sadece bir faaliyete ilişkin süre dikkate alınır.)
Sayfa: 1 / 1