TMS 1 Finansal Tabloların Sunuluşu ve TMS 8 Muhasebe Politikaları, Muhasebe Tahminlerinde Değişiklikler ve Hatalar’a İlişkin Değişiklikler 11 Ağustos 2021 tarih ve 31565 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulu (IASB) tarafından yayımlanan Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarında (UFRS) yapılan ve 1 Ocak 2023 tarihi itibarıyla yürürlüğe girecek olan değişikliklerin TFRS’ye yansıtılması ve bu kapsamda UFRS’ye tam uyumun sağlanması amacıyla,

  • Muhasebe Politikalarının Açıklanması-TMS 1’e İlişkin Değişiklikler ve
  • Muhasebe Tahminleri Tanımı- TMS 8’e İlişkin Değişiklikler

ilişkin Kurul Kararları 11 Ağustos 2021 tarih ve 31565 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

Muhasebe Politikalarının Açıklanması-TMS 1’e İlişkin Değişiklikler

Finansal tablolarda sunulan bilgilerin daha faydalı olması amacıyla IASB, 2017 yılında Finansal Raporlamada Daha İyi İletişim (Better Communication in Financial Reporting) projesini başlatmıştır. Söz konusu proje kapsamında yapılan çalışmalara gelen geri bildirimler, işletmelerin hangi muhasebe politikalarını açıklayacağına yönelik bir rehberliğe ihtiyaç duyduklarını göstermiştir.

Bu doğrultuda IASB; gelen geri bildirimleri dikkate alarak, muhasebe politikalarının açıklanmasında işletmelerin önemliliği (materiality) esas almalarını öngörmüş ve Uluslararası Muhasebe Standardı (UMS) 1’de değişikliğe gitmiştir. Böylelikle IASB, hangi muhasebe politikalarının açıklanacağına karar verilmesinde işletmelere rehberlik sağlamayı hedeflemiştir.

Muhasebe Politikalarının Açıklanması 1 Ocak 2023 veya sonrasında başlayan yıllık hesap dönemlerinde uygulanacaktır. Erken uygulamaya izin verilmektedir. Erken uygulama hâlinde bu hususun dipnotlarda açıklanması gerekmektedir.

Muhasebe Tahminleri Tanımı- TMS 8’e İlişkin Değişiklikler

IASB, işletmelerin bazen muhasebe politikaları ile muhasebe tahminleri arasında ayrım yapmakta zorlandığı ve standart koyucu otoritelerin de bu zorluğa bağlı olarak uygulamada farklılıklar tespit ettiği konusunda çeşitli geri bildirimler almıştır. Alınan geri bildirimler sonucunda IASB, muhasebe politikaları ile muhasebe tahminleri arasındaki ayrımı netleştirmek amacıyla UMS 8’de değişikliğe gitmiştir.

Bu kapsamda, “muhasebe tahmini” tanımına yer verilerek, tahminlere ilişkin örnek ve açıklayıcı paragraflara ilâve edilmiş, ayrıca tahminlerin ileriye yönelik uygulanması ile hataların geçmişe dönük düzeltilmesi hususları ve bu kavramlar arasındaki farklar netleştirilmiştir.

Muhasebe Tahminleri Tanımı 1 Ocak 2023 veya sonrasında başlayan yıllık hesap dönemlerinde uygulanacaktır. Erken uygulamaya izin verilmektedir. Erken uygulama hâlinde bu hususun dipnotlarda açıklanması gerekmektedir.

Yapılan değişikliklere ulaşmak için tıklayınız.