Geri

Sınav Hakkında Merak Ettikleriniz


 • 1. Bağımsız Denetçilik Sınavı'na nasıl başvurulur?

   Sınavın; müracaat şekli, şartları, son müracaat tarihi, zamanı, yeri, yapılış şekli, konuları, değerlendirme yöntemi, başarı şartı ve ücreti ile sınava ilişkin diğer hususlar sınav gününden en az altmış gün önce Resmî Gazete’de ve Kurum internet sitesinde yayımlanmak suretiyle duyurulur. Bağımsız Denetçilik Sınavı başvuruların, ilan edilen başvuru süresi içerisinde Kurumumuzun internet sitesi ‘‘ SINAVLAR ’’ ekranı içerisinde yer alan ‘‘ Sınav Başvuru Sistemi Portalı (http://bdsm.kgk.gov.tr/bdsm/ ) ’’ üzerinden gerçekleştirilmektedir.

 • 2. Bağımsız Denetçilik Sınavı'na katılım için herhangi bir ön şart var mıdır?

   Sınava; hukuk, iktisat, maliye, işletme, muhasebe, bankacılık, kamu yönetimi ve siyasal bilgiler dallarında eğitim veren fakülte ve yüksekokullardan veya denkliği Yükseköğretim Kurulunca tasdik edilmiş yabancı yükseköğretim kurumlarından en az lisans seviyesinde mezun olanlar veya diğer öğretim dallarından lisans seviyesinde mezun olmakla beraber bu fıkrada belirtilen bilim dallarından lisansüstü seviyesinde diploma almış olanlar başvurabilir.

 • 3. Bağımsız Denetçilik Sınavı hangi illerde düzenlenmektedir?

   Bağımsız Denetçilik Sınavı yılda iki defa olmak üzere aşağıda sayılan illerde düzenlenmektedir. İstanbul (Anadolu ve Avrupa Yakası), Ankara.

 • 4. Bağımsız Denetçilik Sınavı konuları nelerdir?

   (1) Sınav, sınava gireceklerin denetimle ilgili alanlardaki teorik ve uygulamaya ilişkin bilgilerini ölçmek üzere aşağıdaki konulardan ayrı ayrı yapılır:
   a) Muhasebe (Genel muhasebe, maliyet ve yönetim muhasebesi),
   b) Muhasebe Standartları (Türkiye Muhasebe Standartları, yıllık ve konsolide finansal tabloların hazırlanmasına ilişkin mevzuatta yer alan düzenlemeler ve standartlar),
   c) Kurumsal Yönetim İlkeleri ve Finansal Yönetim,
   ç) Denetim (Türkiye Denetim Standartları, mesleki etik kuralları, bağımsızlık, risk yönetimi, iç kontrol ve denetimle ilgili diğer mevzuat),
   d) Genel Hukuk Mevzuatı (Ticaret Hukuku, Borçlar Hukuku, İcra ve İflas Hukuku, Medeni Hukuk, Vergi Hukuku, Sosyal Güvenlik Mevzuatı, İdare Hukuku),
   e) Sermaye Piyasası, Bankacılık, Sigortacılık ve Özel Emeklilik Mevzuatı,
   (2) Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler birinci fıkranın (b), (c), (ç) ve (e) bentlerinde, Yeminli Mali Müşavirler ise (b), (ç) ve (e) bentlerinde belirtilen konulardan sınava tabi tutulurlar.
   (3) Sermaye piyasası, bankacılık, sigortacılık ve özel emeklilik alanlarında denetim faaliyetinde bulunmayacak olanlar birinci fıkranın (e) bendinde belirtilen konulardan ayrıca sınava tabi tutulmazlar.
   (4) Kurum, sınavları konular itibarıyla birleştirebilir veya ayırabilir. Bu hususlar sınav ilanında duyurulur.

 • 5. Bağımsız Denetçilik Sınavı ücreti ne kadardır? Ödemeyi nereye yapmalıyım?

   Sınava katılmak isteyenlerin, sınava girecekleri her bir konu için 150.- TL sınav ücretini başvuru esnasında kredi kartından on-line olarak ödemeleri gerekmektedir. Sınava müracaat ettiği halde katılmayanların, sınava girmekten vazgeçenlerin ödedikleri ücretler iade edilmeyecektir. Ayrıca, başvuru yapılan sınav konularından da hiçbir aşamada değişiklik yapılmamaktadır.

 • 6. Sınavlarda ders geçme notu ve başarı olmak için geçerli olan ortalama nedir?

   Sınavda başarılı sayılmak için sınav konularının her birinden yüz puan üzerinden en az altmış puan alınması, tüm sınav konularından alınan notların aritmetik ortalamasının da en az yetmiş puan olması şarttır.

 • 7. Sınavlara kaç kere katılma hakkım bulunmaktadır?

   Sınavlara katılım ile ilgili sınırlama bulunmamaktadır.

 • 8. Sınav notları ne kadar süre geçerliliğini korumaktadır?

   Sınav sonuçları ilan tarihini müteakip üçüncü takvim yılı sonuna kadar geçerlidir

 • 9. Sınavlarda alınan notlarda yuvarlama yapılmakta mıdır?

   Sınav konularının her birinde ve sınav başarı ortalaması hesabında, küsuratlar yuvarlanarak gösterim iki hane üzerinden yapılır. Yuvarlama işleminde virgülden sonra gelen hanelerin sonuncusundan başlamak üzere, 5 ve üzeri rakamlar yukarı tamamlanır.

 • 10. Bağımsız Denetçilik Sınavı ile ilgili alt konu başlıklarına nasıl ulaşabilirim?

   Bağımsız Denetçilik Sınavı, sınav konularından bir başka ifadeyle derslerden oluşmaktadır. Sınav alt konu başlıklarına "Sınavlar" başlığı altında bulunan " Bağımsız Denetçilik Sınavı konuları nelerdir? " sayfasından ulaşabilirsiniz.

 • 11. Sınav sonuçlarını nereden öğrenebilirim?

   Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunun (http://www.kgk.gov.tr) internet sitesi ‘‘ E-SORGULAMA’’ ekranı içerisinde yer alan ‘‘ Sınav Sonuçları Sorgulama ’’ Ekranından ulaşabilirsiniz. Sınav sonuçları, posta yolu ile adayların adreslerine ayrıca gönderilmemektedir.

 • 12. Sınav sonuçlarına itiraz edebilir miyim?

   Sınav sonuçlarına itiraz, sonuçların Kurum internet sitesinde duyurulmasını izleyen yedi gün içinde yapılır. Komisyon, bu itirazları itiraz tarihinden itibaren en geç on gün içinde inceleyip karara bağlayarak itiraz edene bildirir. Adaylar, itiraz başvurularını Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumuna ait KGK Bağımsız Denetçi ve Denetim Kuruluşu Yetkilendirme ve Sınav Ücreti Tahsilat Hesabı olan T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Ankara Kamu Girişimci Şubesine 20 TL (Yirmi TL KDV Dahil) itiraz ücreti yatırarak alınan banka dekontu ve sınav adının yazılı olduğu dilekçe ile kurumumuza yapacaklardır. Sınav sonucuna yapılan itiraz başvuruları, sınav sonucunda açıklanan puanın hesaplanmasında yanlışlık olup olmadığının tespiti amaçlı yapılmalıdır. Sınav sonucuna itiraz başvuruları içinde, soru itirazı içerikli başvuruların yer alması halinde soru itirazı başvuruları dikkate alınmayacaktır.

 • 13. Sınav sorularına itiraz edebilir miyim?

   Sınav sorularına ve uygulamasına itiraz, soru ve cevap anahtarının Kurum internet sitesinde duyurulmasını izleyen üç iş günü içinde yazılı dilekçe ile yapılır. İtirazlar en geç on gün içinde karara bağlanıp ilgiliye bildirilir

 • 14. Sınavlara not yükseltmek için girdiğinde hangi not geçerli olur?

   Not yükseltmek amacıyla sınav konularının her birinden ayrı ayrı sınava girilebilir. Geçerlilik süresi içerisinde en yüksek sınav notu esas alınır.

 • 15. Sınavla ilgili mevzuat bilgilerine nereden ulaşabilirim?

   Kurumumuz internet sayfasından (http://www.kgk.gov.tr) “ Mevzuat” başlığına tıklayarak sınav ile ilgili düzenlemelere (Bağımsız Denetim Yönetmeliği, Bağımsız Denetçilik Sınav Tebliği) ulaşabilirsiniz.