Son Yayımlananlar
Geri

TFRS 15 Müşteri Sözleşmelerinden Hasılat Standardı Taslak Metni Kamuoyu Görüşüne Açılmıştır. (01.09.2015)


DUYURU

Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarının yayımlanmasından sorumlu olan Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulu (IASB) ile ABD Genel Kabul Görmüş Muhasebe İlkelerinin yayımlanmasından sorumlu olan Amerikan Finansal Muhasebe Standartları Kurulu (FASB), mevcut hasılat standartları olan TMS 18 Hasılat ve TMS 11 İnşaat Sözleşmeleri Standartlarının hasılatın finansal tablolara yansıtılmasına ilişkin yeterli ölçüde rehberlik sağlayamaması, karmaşık işlemlerin uygulanmasını zorlaştırması ve çok yönlü anlaşmaların muhasebeleştirilmesi gibi hasılata ilişkin önemli konularda sınırlı rehberlik sağlaması nedeniyle daha kapsamlı ve karşılaştırılabilir nitelikte olan ve daha güçlü bir çerçeve çizen yeni bir hasılat standardı geliştirmek amacıyla ortak bir proje başlatmıştır.

Söz konusu Kurulların hasılatın ne zaman ve ne kadar finansal tablolara alınması gerektiği konularında net ilkeler ortaya koymak üzere başlattıkları proje ile uluslararası muhasebe standartlarının yakınlaştırılması amacıyla 2002 yılında başlattıkları projenin bir sonucu olarak IFRS 15 Müşteri Sözleşmelerinden Hasılat Standardı IASB tarafından 28 Mayıs 2014 tarihinde yayımlanmıştır.

Bu kapsamda IASB’nin hasılatın finansal tablolara yansıtılması için yayımlamış olduğu iki temel Standart (IAS 18 ve IAS 11) ile bunların Yorumları ve FASB’ın yayımlamış olduğu 606 kodlu Hasılat Standardı ilgili proje kapsamında yürürlükten kaldırılarak IFRS 15 Müşteri Sözleşmelerinden Hasılat (Revenue From Contracts With Customers) Standardı öncelikle 1/1/2017 tarihinde yürürlüğe girmek üzere yayımlanmıştır. Daha sonra anılan Kurullar standardın yürürlük tarihinin 1 yıl süreyle ertelenmesini kararlaştırmış olup IASB’nın bu yöndeki kararı 22/7/2015 tarihinde yayımlanmıştır.

Projenin amacı, finansal tabloların kullanıcılarına, işletmenin müşteriyle yaptığı sözleşmeden doğan hasılat ve nakit akışlarının niteliği, tutarı, zamanlaması ve belirsizliğine ilişkin faydalı bilgilerin raporlanmasında uygulanacak ilkeleri düzenlemek ve hasılatın finansal tablolara yansıtılmasındaki uyumsuzlukları ve eksiklikleri gidermektir. Böylelikle her türlü bölge, sektör ve işletmede karşılaştırılabilirliği artıracak tek bir hasılatın finansal tablolara alınması modelinin gerçekleştirilmesi hedeflenmektedir. Ayrıca finansal tablo hazırlayanların, tablolarda belirtmekle yükümlü oldukları hükümlerin sayısının azaltılarak finansal tabloların hazırlanmasının kolaylaştırılması amaçlanmaktadır.

Bu çerçevede ilgili Standardın mevzuatımıza kazandırılma çalışmaları Kurumumuz tarafından sürdürülmektedir. Bu çalışmalar kapsamında hazırlanan taslak metin aşağıdaki linkte erişime sunulmuş olup görüş ve önerilerinizin 22/09/2015 tarihine kadar muhasebe.standartlari@kgk.gov.tr mail adresine iletilmesi rica olunur.

Ayrıca proje amaçlarını gerçekleştirmek üzere hedeflenen değişiklikler, standardın yayımlanmasından sonra IASB ve FASB’ın ortak katılımıyla oluşturulmuş bir çalışma grubu tarafından müzakere edilmiştir. Grup tartışmaları, yeni hasılat standardının hükümlerinin nasıl uygulanacağı üzerindeki potansiyel görüş farklılıkları üzerine odaklanmıştır. IASB ve FASB ayrı metinler halinde taslaklar yayımlamış ve aşağıdaki 5 konuda yeni hasılat standardında değişiklik yapmayı tartışmıştır:

·         edim yükümlülüğünün tanımlanması,

·         asil & vekil bedelleri,

·         lisans verme,

·         tahsil edilebilirlik,

·         gayri nakdî bedellerin ölçümü.

IASB bunlardan edim yükümlülükleri, asil & vekil bedellerini ve lisanslama konularını açıklığa kavuşturmayı kararlaştırmış, tahsil edilebilirlik ve gayri nakdî bedellerin ölçümü hususlarında ise IFRS 15’te değişiklik yapma ihtiyacı görmemiştir.

Bu doğrultuda Standardın yukarıda sayılan hükümlerinin açıklığa kavuşturulması için kamuoyu yorumlarını almak üzere IASB tarafından hazırlanan bir Taslak Metin (ED/2015/6) yayımlanmış olup anılan Taslak Metine (http://www.ifrs.org/Current-Projects/IASB-Projects/Clarifications-IFRS-15-Issues-from-TRG-discussions/Documents/ED_Clarifications-to-IFRS%2015.pdf) adresinden erişmek mümkündür. 28/10/2015 tarihine kadar kamuoyu görüşüne açık olacak söz konusu Metin hakkındaki görüş ve önerilerinizin de, metinde yer alan prosedürlerin takip edilmesi suretiyle, kreitan@ifrs.org adresine gönderilmesi mümkündür.

 

TFRS 15 Müşteri Sözleşmelerinden Hasılat Standardı Taslak Metni