Bilgi Güvenliği Politikası


Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu olarak bilgi varlıklarının gizliliğine, bütünlüğüne ve yetkiler dâhilinde erişilebilirliğine özen gösteriyoruz. Bu doğrultuda Kurumumuzda; bilgi güvenliği gereksinimlerini karşılamak üzere Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi (BGYS) kurulmuştur. Kurumumuz, BGYS kapsamında oluşturulan Bilgi Güvenliği Politikasıyla;

  • Tanımlanmış, yürürlüğe konmuş ve uygulanmakta olan BGYS’ye uyulması, sistemin verimli şekilde çalışması ve bilgi güvenliği farkındalık programları düzenlenmesi için, imkânlar dâhilinde, gerek duyulan kaynakların tahsis edilmesini,

  • BGYS’nin etkinliğini, sürekli iyileştirilmesini ve bunun tüm personel tarafından anlaşılmasının sağlanmasını,

  • Kurum personelinin ve üçüncü tarafların BGYS’ye katılımını ve uyumunu sağlamak için bilinçlendirici ve yönlendirici faaliyetler planlanmasının teşvik edilmesini,

  • BGYS özelinde hedefler belirlemeyi ve belirli dönemlerde uygunluklarını değerlendirerek, BGYS kapsamında risk yönetiminin gerçekleştirilmesini,

  • BGYS’nin gereksinimlerinin uygun olarak karşılanmasını teminen bilginin gizlilik, bütünlük ve erişilebilirlik unsurlarının korunmasını,

  • BGYS’nin gereği olan yasal mevzuata, sözleşme gereksinimlerine ve standartlara uyumun garanti altına alınmasını ve BGYS’nin kurum kültürümüzün vazgeçilmez bir parçası olarak uygulanmasının takip edilmesini,

taahhüt eder.

Sayfa: 1 / 1