TFRS Yorum 23 Gelir Vergisi Uygulamalarına İlişkin Belirsizlikler’e İlişkin Kurul Kararı 24 Mayıs 2018 Tarihli ve 30430 Sayılı Resmi Gazete’de Yayımlanmıştır.

Cari ve ertelenmiş vergi varlık ve yükümlülüklerinin ölçümüne ve muhasebeleştirmesine ilişkin hükümleri düzenleyen TMS 12 Gelir Vergileri (TMS 12), vergi kanununun belirli bir işleme veya duruma nasıl uygulanacağının belirsiz olduğu durumlarda, bu hususlara ilişkin özel hükümler içermemektedir. Bu nedenle, işletmeler belirsiz bir vergi uygulaması ile karşılaştıklarında farklı muhasebe uygulamalarına başvurmakta ve bu durum finansal tabloların karşılaştırılabilirliğini zedelemektedir.

Söz konusu eksikliklerin sebep olduğu uygulama farklılıklarının giderilmesi amacıyla IASB tarafından; IFRIC 23 Gelir Vergisi Uygulamalarına İlişkin Belirsizlikler yayımlanmıştır. Bu Yorum, gelir vergisi uygulamalarına ilişkin bir belirsizliğin olduğu durumlarda, TMS 12’de yer alan finansal tablolara alma ve ölçüm hükümlerinin nasıl uygulanacağına açıklık getirmektedir.

Kurumumuz tarafından IFRIC 23’ün mevzuatımıza kazandırılması amacıyla yürütülen çalışmalar tamamlanmış olup, TFRS Yorum 23 Gelir Vergisi Uygulamalarına İlişkin Belirsizlikler 24 Mayıs 2018 Tarihli ve 30430 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

TFRS Yorum 23 Gelir Vergisi Uygulamalarına İlişkin Belirsizlikler, 1 Ocak 2019 veya sonrasında başlayan yıllık hesap dönemlerinde uygulanacak olup, erken uygulamaya izin verilmektedir. Erken uygulama halinde bu husus dipnotlarda açıklanır.

TFRS Yorum 23 Gelir Vergisi Uygulamalarına İlişkin Belirsizlikler’e ve söz konusu Yorumla ilgili sunuma ulaşmak için tıklayınız.